SUPR WHITE WEDDING

2015 ” white sugar cake ”
Photo Kato shinsaku   Styling Maruyama yuuka