miffy MOOK

2015 ” white sugar cake ”
Photo Matsumoto eriko   Styling Ito tomoe